Blog - RealComfort

Víta Vás realitná kancelária RealComfort

Kvalitné služby a profesionálny prístup

Naše postupy a odbornosť sú zárukou garanciou bezpečnosti pre našich klientov.

... našim cieľom je spokojný klient

realitná kancelária
realitná kancelária
0905 214 054 / 0907 296 105
Prejsť na obsah
  • 0 Zmluvy a užitočné informácie

    2.00 z 1 hlasov

    Pozrite si a stiahnite zmluvy, žiadosti a užitočné dokumenty týkajúce sa kúpy, predaja, výstavby alebo úprav nehnuteľností.Potrebné údaje si môžete vyplniť v elektronickej podobe alebo ručne po vytlačení potrebného dokumentu. ZMLUVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE Kúpa / predaj nehnuteľnosti Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva bytu Kúpna zmluva na dom a pozemok Kúpna zmluva na pozemok Nájomná zmluva na byt Darovacia zmluva na nehnuteľnosť Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Návrh na vklad do katastra nehnuteľností Čestné vyhlásenie Žiadosť o pridelenie nájomného bytu Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Výpoveď nájomnej zmluvy Preberací protokol k nehnuteľnosti Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy Dohoda o skončení nájmu Zámenná zmluva na pozemok Výzva na úhradu nájomného Návrhy a ohlásenia týkajúce sa stavby Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Ohlásenie drobnej stavby Ohlásenie jednoduchej stavby Stavebný zákon Súhlas na výrub drevín Žiadosti týkajúce sa stavby Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby Žiadosť o zmenu užívania stavby Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Žiadosť o povolenie terénnych úprav KATALÓG ÚRADOV A INŠTITÚCIÍ Katastrálne úrady Zabezpečujú správu katastrov nehnuteľností, ktoré obsahujú dôležité údaje o pozemkoch, stavbách, vlastníkoch a iné údaje. Správy katastra Spravujú kataster daného obvodu, rozhodujú v katastrálnom konaní, zapisujú práva k nehnuteľnostiam, spravujú pozemkové knihy... Krajské stavebné úrady Vykonávajú štátnu správu v úzmenom obvode kraja na úseku: územného plánovania, stavebného poriadku a úseku bývania. Daňové úrady Podrobný a prehľadný zoznam daňových úradov v SR. Banky Prehľad bánka a bankových inštitúcií na Slovensku. Stavebné sporiteľne Podrobný a prehľadný zoznam stavebných sporiteľní v SR. Znalci nehnuteľností Zabezpečujú vykonávanie odborných činností ako je oceňovanie majetku a nehnuteľností či znalecké posudky v odbore stavebníctva. Notári Sú štátom určené a splnomocnené osoby, ktoré vykonávajú notársku a ďalšiu činnosť podľa Zákona o notároch a notárskej činnosti. Právnici Poskytujú právne poradenstvo a služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností, trestného, obchodného práva, ... UŽITOČNÉ LINKY   Kataster portál Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.   Štátny fond rozvoja bývania Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.   Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.   Slovenská banková asociácia Organizácia zastupujúca záujmy bánk pôsobiacich v Slovenskej republike.   Bankový ombudsman Nezávislý inštitút, ktorého cieľom je riešenie mimosúdnych sporov medzi bankami a ich klientmi.   Národná banka Slovenska Centrálna banka SR, ktorej hlavným cieľom udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a dohľad nad finančným trhom.   Sociálna poisťovňa Inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. ZÁKONY A VYHLÁŠKY Stavebný zákon Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Katastrálny zákon Zákon č. 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Zákon č. 607/2003 Z.z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania Zákon č. 310/1992 Z.z. Zákon o stavebnom sporení v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č. 608/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona Zákon č. 483/2001 Z.z. Zákon o bankách v znení neskorších právnych predpisov Vyhláška č. 461/1996 Z.z. Vyhláška z úradu geodézie, kartografie a katastra SR Vyhláška č. 492/2004 Z. z. Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku zmenená a doplnená:

© 2019 RealComfort, Všetky práva vyhradené.
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach...
Realitná kancelária RealComfort

Nie sme len realitnou kanceláriou, sme vaším realitným partnerom. Vieme, že každý klient je jedinečný. Dlhoročné skúsenosti naších realitných maklérov, nadštandardný servis pri prezentácii nehnuteľností na realitnom trhu, či komplexná škála služieb pre bezstarostný predaj a prenájom sú len časťou servisu pre naších klientov. Radi vám ukážeme, ako dokážeme naplniť aj vaše predstavy o novom bývaní, či kanceláriách, alebo ako dokážeme predať alebo prenajať nehnuteľnosť za najvýhodnejších podmienok.

Kontaktujte nás...
Kde nás nájdete

Gúgska 14
Nové Zámky
940 01
0905 214 054

0907 296 105

nz.realcomfort@gmail.com
Návrat na obsah